Tag: badania opinii

Rola sondaży w badaniu opinii

Próba, która zostaje poddana badaniu, powinna przede wszystkim być reprezentatywna, co zapewni wiarygodne wyniki przeprowadzonego sondażu opinii. Przy czym przeprowadzając badania orientujące się wokół opinii, należy pamiętać, że jest ona zmienna w czasie i zależy od wielu czynników.

 

Kilka informacji o sondażach

Badania mogą orientować się wokół grup, które charakteryzują się wyjątkowymi cechami np. lekarze czy kler. Sondaże mogą mieć charakter:

 • jednorazowy– ich celem, jest określenie cech, opinii bądź postaw populacji poddanej badaniu wraz z ustaleniem związków przyczynowych;
 • powtarzalny– służą do określenia dyniami cech, opinii bądź postaw populacji poddanej badaniu.

Wśród najpopularniejszych technik badawczych wymienia się wywiad oraz ankietę. Każda z tych technik, może być zastosowana tak we wstępnej fazie badania, podczas formułowania problemu badawczego i hipotez, a także w czasie badań zasadniczych.

 

Wiarygodność wyników nie zależy tylko od wykorzystanych narzędzi

Ankieta i wywiad umożliwiają dokładny opis badanego zagadnienia wraz ze zbadaniem faktów, postaw, motywacji, oczekiwań i opinii. Ponadto narzędzia te pozwalają na określenie związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi faktami. Pozyskanie wiarygodnych wyników w procesie badawczym, zależy od takich czynników, jak:

 • umiejętności badacza;
 • zdolność do konstruowania narzędzi;
 • sposób zbierania danych;
 • interpretacja wyników.

 

Zasady badań skoncentrowanych na opinii

Dotychczasowe doświadczenia badaczy w dziedzinie przeprowadzania sondaży, pozwoliło na wyodrębnienie podstawowych zasad przeprowadzania takowych badań. Wśród nich warto wymienić:

 • im większa grupa społeczna, tym bardziej różnorodna opinia na dany temat;
 • na efekt badania opinii wpływają autorytety, stereotypy i wyrażenia tendencyjne obecne w danej społeczności;
 • interpretując ogólną opinię, należy zwracać uwagę na kontekst, w którym wystąpił określone sformułowanie;
 • każda hipoteza stanowi w pewnym sensie opinię;
 • sposób kształtowania się opinii, stanowi efekt aktywizacji dotychczasowych doświadczeń i postaw.

 

Sondaż pozwoli na pozyskanie obiektywnych wyników

Przeprowadzając sondaż opinii, należy pamiętać o tym, że umożliwiają one posykiwanie obiektywnej wiedzy o tym, co poddana badaniu populacja myśli na dany temat. Jeśli proces badawczy zostanie zrealizowany zgodnie ze sztuką i z właściwym rozumieniem znaczenia opinii, możliwym będzie wydobywacie rzetelnych informacji.

sondaz24.pl
Telefon